Švietimo įstaigų vadovų pasitarimo apžvalga

2022-12-01

 

Lapkričio 28 dieną vyko švietimo įstaigų vadovų pasitarimas, kuriame dalyvavo Elektrėnų savivaldybės meras, Administracijos direktorius, Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atstovai, bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, VšĮ Profesinio mokymo centro vadovė, Elektrėnų švietimo paslaugų centro vadovai, jaunimo reikalų koordinatorė ir du jaunimo atstovai.

 Pasitarimo metu meras įteikė apdovanojimą Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos direktoriui G. Dobilaičiui už nuopelnus Vievio kraštui. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Lina Viktoravičienė išsamiai pristatė Elektrėnų savivaldybės mokinių pasiekimų rezultatus, padarytą pažangą ir inicijuotus, nuveiktus darbus, o Administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius gilinosi į neigiamų rezultatų priežastis ir jų sprendimo būdus. Mokyklų vadovai pristatė savo mokyklų mokinių pasiekimų rezultatus, pažangą ir įsivertino nuveiktus darbus. Buvo aptarti sėkmingo mokymosi veiksniai. Buvo kalbama apie tai, kokie tie veiksniai yra, kaip jie skirstomi ir kokį poveikį daro mokinių pasiekimams, taip pat buvo aptarti tolimesni Elektrėnų savivaldybės, Elektrėnų švietimo paslaugų centro bei mokyklų veiklos planai, numatomi pokyčiai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje. Pasitarimo metu buvo pristatyti pasiūlymai ir rekomendacijos, skirtos Elektrėnų savivaldybei, Elektrėnų švietimo  paslaugų centrui, mokykloms, siekiant gerinti ugdymosi rezultatus ir mažinti jų atotrūkį (ypač matematikos mokomojo dalyko). Svarbu paminėti, kad pasitarimo metu buvo orientuojamasi ne į vienų metų rezultatus, o beveik dešimtmečio – 2022 metais mokyklą baigę abiturientai buvo pirmoji laida, kurie dar 2014 metais dalyvavo ketvirtų klasių pasiekimų patikrinime.

Prasčiausi matematikos rezultatai, todėl buvo vertinama esama situacija, ieškoma  priežasčių ir galimų sprendimų būdų. Nepaisant to, kad matematikos rodikliai nedžiugina, 67 procentai 2022 metais mokyklą baigusiųjų toliau mokslus tęsia aukštosiose mokyklose. Šie rodikliai beveik nesiskiria nuo praėjusiųjų metų – pernai į aukštąsias mokyklas įstojo 66 procentai abiturientų. Elektrėnų savivaldybė atliko švietimo kokybės vadybos įsivertinimą:

 • dalyvaujama projektuose;
 • analizuojami, derinami, rengiami įvairūs planai, ataskaitos, užduotys ir kt.;
 • užtikrinamas ankstyvojo ugdymo prieinamumas;
 • stiprinamas mokyklų tinklas;
 • sistemingai organizuojami mokyklų vadovų pasitarimai, renginiai, išvykos;
 • nuo 2018 metų inicijuojamas ir palaikomas jaunimo dalyvavimas priimant sprendimus;
 • sukurta ir įgyvendinama suderinto vertinimo sistema nuo 2014 metų;
 • užtikrinamas ugdymo įvairovės prieinamumas (meno, sporto, suaugusiųjų programų prieinamumas ir įvairovė);
 • sukurta ir įgyvendinama mokytojų skatinimo ir apdovanojimo tvarka;
 • sukurta ir įgyvendinama gabių ir talentingų mokinių skatinimo tvarka.

Taip pat Elektrėnų savivaldybė numatė ir tolimesnius veiksmus, kaip gerinti ugdymosi rezultatus ir mažinti atotrūkį. Keliami tikslai investuojant į mokinius, mokytojus, mokyklų vadovus, švietimo bendruomenę bei infrastruktūrą, skiriant papildomų lėšų iš Savivaldybės biudžeto:

 • skatinti kurti neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo naujas programas / grupes / centrus;
 • plėsti žinias, sistemingai organizuojant mokyklų vadovų pasitarimus, diskusijas, tikslinius renginius, išvykas;
 • koordinuoti ir padėti kuo sklandžiau įgyvendinti atnaujintas bendrąsias programas;
 • atnaujinti ir užtikrinti pažangą skatinančio grįžtamojo ryšio ugdymo procese modelio tvarumą;
 • planuoti tikslingą pedagogų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimą;
 • sukurti ir įgyvendinti mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų pritraukimo ir perkvalifikavimo programą. Patobulinti įgyvendinamą mokytojų skatinimo ir apdovanojimo tvarką. Susieti mokytojo atestaciją su mokinių pažanga;
 • dalyvauti naujuose projektuose;
 • užtikrinti švietimo pagalbos prieinamumą bei paramos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims lygį;
 • padėti švietimo įstaigoms įsigyti inovatyvių, interaktyvių, skaitmeninių mokymo (si) priemonių;
 • patobulinti gabių ir talentingų mokinių skatinimo tvarką.

Numatytas Elektrėnų savivaldybės veiksmų planas, kuriuo bus siekiama gerinti ugdymosi rezultatus ir mažinti atotrūkį, buvo aptartas su Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriumi Gediminu Ratkevičiumi.

      Siekiant pažangos švietimo srityje, buvo pateiktos rekomendacijos, idėjos mokykloms, kurios gali prisidėti prie ugdymosi rezultatų gerinimo ir atotrūkio mažinimo. Mokykloms siūloma tęsti STEAM metodikas – patyrimo ugdymo, jungiančio mokslą, technologijas, inžineriją, menus ir matematiką, taikymas jau ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese.

Siūloma pakoreguoti mokyklos individualios pažangos vertinimo sistemą. Du kartus per mokslo metus kiekvienam mokiniui mokytojas parengia formuojamojo vertinimo ataskaitą pagal mokomojo dalyko veiklos ir gebėjimų, nuostatų sritis. Siūloma du kartus per metus organizuoti trišalius pokalbius dėl mokinio pažangumo, kuriuose dalyvautų klasės vadovas (dalyko mokytojas), mokinys ir mokinio tėvai.

Pasitarime buvo siūlomas skaitymo projektų vykdymas gerinant mokinių skaitymo gebėjimus, taip pat siūloma teikti pagalbą nepalankios SEK aplinkos vaikams.

Atkreipiant dėmesį į prastesnius matematikos pasiekimų rezultatus, siūloma didinti matematikos pamokų skaičių, organizuoti integruotas, kitose erdvėse matematikos pamokas, keisti matematikos konsultacijų organizavimo tvarką. Konsultacijos taptų privalomos mokiniams, nepasiekusiems aukštesniojo mokymosi pasiekimų lygio, jas organizuotų kiti (jų nemokantys) mokytojai. Pasiūlyta, kad vyresniųjų klasių mokiniai taptų savanoriais korepetitoriais jaunesniųjų klasių mokiniams.

Rekomenduojama kurti ir siūlyti įvairesnius mokinių poreikius atitinkančius neformalaus švietimo užsiėmimus (robotikos, STEAM, projektų, šokių, kalbų, sveikos gyvensenos, psichologijos), skatinti pamokose sistemingai naudoti skaitmeninius ugdymo(si) išteklius, sukurti ,,Kolega kolegai“ mokykloje sistemą, sumažinti vėlavimus į pamokas, praleistų pamokų skaičių ir minimalizuoti neaktyvių pamokų skaičių. Pasitarimo metu atkreiptas dėmesys ir į besimokančios bendruomenės kultūros kūrimą.

 

Elektrėnų savivaldybės administracija

 

Atgal Spausdinimo versija

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika