2022-11-30 10.00 val. šaukiamas Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis

2022-11-17

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERAS 

POTVARKIS

DĖL TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO 

2022 m. lapkričio 16 d. Nr. 01V–73

Elektrėnai

  

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Elektrėnų savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. VI.TS-66 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 188 punkto 1 papunkčiu:

 1. Š a u k i u 2022-11-30 10.00 val. Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdį Elektrėnų savivaldybėje Rungos g. 5 Elektrėnuose.

2. T e i k i u  Tarybai svarstyti šiuos klausimus:

10.00–10.10 Darbotvarkės tvirtinimas.

 2.1. 10.10–10.15 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. VI.TS-6 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo.

2.2. 10.15–10.20 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. VI.TS-58 „Dėl Elektrėnų savivaldybės kolegijos sudarymo“ pakeitimo.

2.3. 10.20–10.25 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. VI.TS-211 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos nuolatinių komisijų personalinės sudėties dalinių pakeitimų“ pakeitimo.

2.4. 10.25–10.30 Dėl pritarimo Vilniaus regiono plėtros tarybos nuostatų pakeitimo projektui.

2.5. 10.30–10.40 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. VI.TS-277 „Dėl Kremuotų žmonių palaikų laidojimo Elektrėnų savivaldybės kolumbariumų nišose tvarkos aprašo patvirtinimo ir įkainio už urnos (urnų) su kremuotais žmogaus palaikais laikymą Sabališkių (Elektrėnų miesto) kapinių kolumbariumo nišoje nustatymo“ pakeitimo.

Pristato laikinai einanti Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pareigas Indrė Pranckevičiūtė.

 2.6. 10.40–10.55 Dėl Elektrėnų savivaldybės 2022 metų biudžeto pakeitimo.

2.7. 10.55–11.05 Dėl finansinės nuomos (lizingo) garantijos suteikimo UAB Elektrėnų autobusų parkui.

2.8. 11.05–11.10 Dėl pritarimo paraiškos teikimui siekiant gauti lengvatinę paskolą iš Savivaldybių pastatų fondo administraciniam pastatui, unikalus Nr. 4400-2001-0544, Trakų g. 2, Vievis, Elektrėnų sav., modernizuoti.

2.9. 11.10–11.15 Dėl pritarimo paraiškos teikimui siekiant gauti lengvatinę paskolą iš Savivaldybių pastatų fondo administraciniam pastatui, unikalus Nr. 4296-2002-0012, Bažnyčios g. 25A, Naujųjų Kietaviškių k., Elektrėnų sav., modernizuoti.

2.10. 11.15–11.20 Dėl pritarimo paraiškos teikimui siekiant gauti lengvatinę paskolą iš Savivaldybių pastatų fondo administraciniam pastatui, unikalus Nr. 4400-0753-8264, Mokyklos g. 1, Kazokiškių k., Kazokiškių sen., Elektrėnų sav., modernizuoti.

2.11. 11.20–11.25 Dėl UAB „Liregus“ atleidimo nuo 2022 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio.

2.12. 11.25–11.30 Dėl 2022 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo termino atidėjimo uždarajai akcinei bendrovei „Arituva“.

2.13. 11.30–11.35 Dėl 2022 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo termino atidėjimo.

2.14. 11.35–11.40 Dėl žemės mokesčio sumažinimo.

2.15. 11.40–11.45 Dėl UAB „Industrius“ skolos pripažinimo beviltiška.

2.16. 11.45–11.50 Dėl UAB „NRB CAPITAL“ skolos pripažinimo beviltiška.

2.17. 11.50–11.55 Dėl UAB „Žagrynė“ skolos pripažinimo beviltiška.

Pristato Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko. 

2.18. 11.55–12.00 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. VI.TS-206 „Dėl Elektrėnų savivaldybės meno mokyklų ir Elektrėnų savivaldybės sporto centro klasių (grupių) ir mokinių klasėse (grupėse) skaičiaus 2022–2023 mokslo metams patikslinimo“ pakeitimo. 

Pertrauka nuo 12.00 val. iki 13.00 val. 

2.19. 13.00–13.10 Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.20. 13.10–13.15 Dėl didžiausio leistino Elektrėnų kultūros centro ir Vievio kultūros centro pareigybių skaičiaus nustatymo.

2.21. 13.15–13.20 Dėl susitarimo dėl meno ir dizaino viešosiose erdvėse tarp Elektrėnų savivaldybės ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos sudarymo.

Pristato Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys. 

2.22. 13.20–13.30 Dėl Elektrėnų švietimo paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.

Pristato Elektrėnų švietimo paslaugų centro direktorė Alma Reklaitienė. 

2.23. 13.30–13.40 Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų baseino teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

Pristato viešosios įstaigos Elektrėnų baseino direktorius Audrius Valaiša. 

2.24. 13.40–13.50 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. VI.TS-155 „Dėl Elektrėnų savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo ir gamtos paveldo objektų paskelbimo savivaldybės saugomais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.25. 13.50–13.55 Dėl Naujosios gatvės Vievio mieste geografinių charakteristikų pakeitimo.

2.26. 13.55–14.00 Dėl Aukštašilio gatvės Girnakalių kaime ir Laukų akligatvio Vievio mieste pavadinimų suteikimo.

Pristato Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Arūnas Butrimavičius. 

2.27. 14.00–14.10 Dėl Elektrėnų savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pristato Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas ekologas Audrius Balnys. 

2.28. 14.10–14.20 Dėl Viešame aukcione parduodamo Elektrėnų savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo.

2.29. 14.20–14.30 Dėl valstybės turto perėmimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn.

2.30. 14.30–14.40 Dėl valstybės turto perėmimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn.

2.31. 14.40–14.45 Dėl Elektrėnų savivaldybės viešosios įstaigos Vievio sveikatos priežiūros centro, vykdančio greitosios medicinos pagalbos funkcijas, turto perdavimo valstybės nuosavybėn.

2.32. 14.45–14.50 Dėl Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų Taikos g. 2 Elektrėnuose nuomos.

2.33. 14.50–14.55 Dėl Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų Bažnyčios g. 8 Beižionių k. Elektrėnų sav. nuomos.

2.34. 14.55–15.00 Dėl patalpų, esančių Bažnyčios g. 6 Vievyje, perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Vievio neįgaliųjų draugijai.

 Pertrauka nuo 15.00 val. iki 15.15 val. 

2.35. 15.15–15.20 Dėl  patalpų, esančių Taikos g. 8 Elektrėnuose, perdavimo panaudos pagrindais asociacijai „Ištiesk gerumo ranką“ ir labdaros ir paramos fondui „Maisto bankas“.

2.36. 15.20–15.25 Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir  disponuoti juo patikėjimo teise Vievio kultūros centrui ir Elektrėnų savivaldybės viešajai bibliotekai.

2.37. 15.25–15.30 Dėl inžinerinių tinklų perdavimo valdyti ir naudoti patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“.

2.38. 15.30–15.35 Dėl automobilio perdavimo valdyti ir naudoti patikėjimo teise UAB Elektrėnų autobusų parkui.

2.39. 15.35–15.40 Dėl mikroautobuso perdavimo Elektrėnų savivaldybės sporto centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.                          

Pristato Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė. 

2.40. 15.40–15.50 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2017–2021 metais faktiškai įgyvendintų investicijų administracinėje veikloje patvirtinimo.

Pristato uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ generalinis direktorius Ričardas Leckas. 

          Informacija, paklausimai.

 Šis potvarkis per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo, įteikimo arba pranešimo apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos  administracinių ginčų komisijai, adresu: Vilniaus g. 27, Vilnius, arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui, adresu: Žygimantų g. 2, Vilnius.

 

 

Meras                                                                         Kęstutis Vaitukaitis


 

INFORMACIJA APIE ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ LAIKĄ IR DARBOTVARKES

 

Komiteto pavadinimas

Komiteto posėdžio data ir vieta

Komiteto posėdžio pradžia

Socialinių reikalų komitetas

2022-11-22

Rungos g. 5, Elektrėnai (tarybos salė)

14.00 val.

Ūkio reikalų komitetas

2022-11-23

Rungos g. 5, Elektrėnai (tarybos salė)

13.00 val.

Kontrolės komitetas

2022-11-28

Rungos g. 5, Elektrėnai (tarybos salė)

15.00 val.

 

 

 

Komitetų darbotvarkės:

 

1. Elektrėnų savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 30 d. posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymas.

 

2. Informacija, paklausimai.

 

Tarybos sprendimų projektai publikuojami www.elektrenai.lt (TARYBA >Tarybos sprendimų projektai).

 

Tarybos posėdis transliuojamas tiesiogiai www.elektrenai.lt/TARYBA/Tiesioginė transliacija.

 

 


Atgal Spausdinimo versija

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika