English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
Tarybos posėdyje priimti sprendimai

2020-06-23

 

2020-06-17 Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai
Taryba patvirtino Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 metų II pusmečio darbo planą, kuris parengtas siekiant užtikrinti tarybos veiklos viešumą, skaidrumą ir atvirumą visuomenei, efektyviau paskirstyti ir panaudoti tarybos darbo laiką, suvienodinti komitetų ir tarybos posėdžių darbo krūvį. Į darbo planą įrašyti tik pagrindiniai klausimai, kuriuos taryba planuoja svarstyti 2020 m. II pusmetį, todėl tarybos posėdžių darbotvarkės bus pildomos. Darbo planas, tarybos posėdžių darbotvarkės skelbiamos www.elektrenai.lt/Taryba.
Nuspręsta suteikti Elektrėnų savivaldybės garbės piliečio vardą už aukštus sporto pasiekimus ir Elektrėnų savivaldybės vardo garsinimą Lietuvoje ir pasaulyje Dariui Kasparaičiui ir Dainiui Zubrui.
Taryba patvirtino Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2019 m. veiklos ataskaitą.
Taryba patvirtino švietimo ugdymo įstaigų: Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos, Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos, Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos, Elektrėnų sav. Kietaviškių pagrindinės mokyklos, Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos, Elektrėnų pradinės mokyklos, Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos, Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“, Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“, Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“, Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“, Elektrėnų sav. Pylimų lopšelio-darželio, Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželio „Gandriukas“, Elektrėnų meno mokyklos, Elektrėnų sav. Vievio meno mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitas.
Nuspręsta pritarti Elektrėnų socialinio paslaugų centro ir Elektrėnų socialinės globos namų 2019 metų veiklos ataskaitoms.
Patvirtintos Elektrėnų savivaldybės šeimos namų, Elektrėnų savivaldybės sporto centro, Elektrėnų kultūros centro, Vievio kultūros centro, Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos, Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus, Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos, Elektrėnų švietimo paslaugų centro 2019 metų veiklos ataskaitos.
Pritarta Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaitai.
Taryba patvirtino Elektrėnų savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano 2019 metų įgyvendinimo ataskaitą.
Atsižvelgdama į asignavimų valdytojų prašymus, taryba nusprendė pakeisti Elektrėnų savivaldybės 2020 metų biudžetą.
Taryba pritarė universalios stacionarios rentgeno diagnostikos medicinos priemonės (prietaiso) VšĮ Elektrėnų ligoninei įsigijimo investicijų projektui, finansuojamam valstybės biudžeto lėšomis, ir skirti dalinį finansavimą iš savivaldybės biudžeto būtinoms išlaidoms, kurių nepadengia prietaisui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tikslinė dotacija, padengti.
Nuspręsta nustatyti valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifus, lengvatas ir terminus 2020 metams.
Taryba pripažino juridinio asmens MB „Biohumus development“ skolą – 348,57 Eur Elektrėnų savivaldybės administracijai beviltiška.
Patvirtinti Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatai, kurie bus įregistruoti Juridinių asmenų registre.
Pakeistos Renginių organizavimo Elektrėnų savivaldybės viešosiose vietose taisyklės, nes pakeistos Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo nuostatos ir papildytos punktu, kuriuo nuo 2021 m. sausio 1 d. viešuosiuose renginiuose negalės būti naudojami vienkartiniai plastikiniai indai.
Nuspręsta pakeisti Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimą „Dėl viešųjų vietų, kuriose gali būti teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių, nustatymo“ ir nustatyti naujas viešąsias vietas, kuriose gali būti teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių.
Iš dalies pakeisti Elektrėnų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai pagal galiojantį teisinį reglamentavimą.
Patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas. Nevyriausybinėms organizacijoms finansavimą pagal įgyvendinamas programas ir priemones skiria asignavimų valdytojai. Asignavimų valdytojai, įgyvendindami nevyriausybinių organizacijų finansavimo programas ir priemones, tvirtina finansavimo konkursų nuostatus, kuriuose nustato finansavimo kryptis, siekiamus tikslus ir projektų įgyvendinimo rezultatų vertinimo tvarką.
Taryba patvirtino Elektrėnų savivaldybės futbolo akademijos steigimo sutartį ir įstatus.
Nustatytas Elektrėnų ir Vievio meno mokyklų klasių (grupių) ir mokinių klasėse (grupėse) skaičius bei Elektrėnų savivaldybės sporto centro grupių ir mokinių skaičius grupėse 2020–2021 mokslo metams.
Patvirtintas Elektrėnų savivaldybės švietimo (išskyrus švietimo pagalbos) įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašas.
Iš dalies pakeistas sprendimas „Dėl Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“. Sprendimas parengtas atsižvelgus į patvirtintą Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašą.
Nuspręsta 40 m. laikotarpiui išnuomoti žemės sklypą Rungos g. 13 Elektrėnuose.
Iš dalies pakeistas Finansinės paramos būsto šildymo sistemai atnaujinti ar vandentiekio ir nuotekų tinklams įvesti tvarkos aprašas. Pakeitus aprašą, suteikta galimybė šeimoms, kurių pajamos vienam šeimos nariui didesnės nei dvigubas valstybės remiamų pajamų dydis (250 Eur), bet neviršija trigubo valstybės remiamų pajamų dydžio (375 Eur), gauti nuo 30 iki 50 proc. visų atliktų darbų vertės paramą už būsto šildymo sistemos atnaujinimą ar vandentiekio ir nuotekų tinklų įvedimą.
Pakeistos socialinio būsto nuomos sąlygos. Sprendimas parengtas pagal asmenų pateiktus prašymus ir Elektrėnų savivaldybės būstų skirstymo komisijos siūlymus.
Pakeistas Elektrėnų savivaldybės būsto fondo ir Socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašas.
Patvirtintos Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės. Naujos redakcijos taisyklės patvirtintos 2020-01-01 įsigaliojus naujiems teisės aktams.
Patvirtintas Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimo, galiojimo pratęsimo, dublikato išdavimo, papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo arba pranešimo apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus tvarkos aprašas.
Taryba pritarė projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Elektrėnų savivaldybėje“ įgyvendinimui, adresu: Šviesos g. 1A (grupinio gyvenimo namai), Bažnyčios g.4 (dienos užimtumo centras/socialinės dirbtuvės), Vievis.
Nuspręsta perduoti panaudos pagrindais 5 metams asociacijai „Ištiesk gerumo ranką“ savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas, esančias Elektrinės g. 8-2 Elektrėnuose, asociacijos veiklai vykdyti.
Taryba leido nuomoti Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančias ir savivaldybės funkcijoms įgyvendinti nenaudojamas patalpas, esančias Mokyklos g. 15 Pastrėvio k. Elektrėnų sav., nustatydama nuomos kainą, ne mažesnę kaip 0,57 Eur/m2 ir įpareigojo Savivaldybės turto nuomos komisiją organizuoti minėtų patalpų nuomos konkursą.
Nuspręsta laikotarpiui, iki bus atliktas pastato Bažnyčios g. 4 Vievyje remontas, perduoti panaudos pagrindais asociacijai Vievio neįgaliųjų draugijai savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas, esančias Bažnyčios g. 6 Vievyje, asociacijos veiklai vykdyti.
Patalpas, esančias Trakų g. 41 Semeliškių mstl. Elektrėnų sav., nuspręsta perduoti panaudos pagrindais 5 metams asociacijai Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupei asociacijos veiklai vykdyti. Patalpas, esančias Bažnyčios g. 6 Vievyje, panaudos pagrindais 2 metams, bet ne ilgiau kaip iki pastato Trakų g. 11 Vievyje remonto pabaigos nuspręsta perduoti asociacijai Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupei veiklai vykdyti.
Elektrėnų savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 22 d. sprendimą Nr. V.TS–25 „Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu naudoti“ taryba pripažino netekusiu galios.
Taryba nusprendė derinti uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ planuojamų šilumos 2017–2020 metų reguliuojamos veiklos investicijų plano pakeitimą bei UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo investicijų plano 2017–2020 metams pakeitimą.
Nuspręsta pakeisti uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ žaliųjų plotų priežiūros ir tvarkymo paslaugų (žiemą / vasarą): lapų siurbimo (rudenį) bei šakų surinkimo ir išvežimo, įkainius.
Nustatyti uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ prižiūrimų daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalūs tarifai.
Taryba patvirtino Elektrėnų savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašą.
Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimai ir sprendimų projektai skelbiami www.elektrenai.lt/ Taryba/Tarybos sprendimų projektai/Tarybos sprendimai.

Tarybos ir mero sekretoriatas

 

 

Atgal Spausdinimo versija
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.