Mero meniu
 • Gyvenimo aprašymas
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero žodis
 •   Savivaldybė
 • Apie savivaldybę
 • Herbai
 • Žemėlapis
 • Elektrėnų kraštas
 • Garbės piliečiai
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • Administracija
 • Kontaktai
 • Savivaldybės administracijos darbo laikas
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Įstaigos, įmonės
 • Komisijos ir darbo grupės
 • Vadovų strateginiai tikslai ir pagrindiniai metų veiklos uždaviniai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Direktoriaus norminiai aktai
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • Projektai
 • Vykdomi projektai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Veiklos ataskaitos
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Biudžetas
 • Vykdomi projektai
 • Paskatinimai ir apdovanojimai
 • Ilgalaikiai įsipareigojimai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
 • Prašymai
 • Administracinės paslaugos
 • Atmintinės
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Elektroninės paslaugos
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Nuorodos
 • Valstybės institucijos
 • Valdžios elektroniniai vartai
 • Investicijos
 • Turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Privatizuojami objektai
 • NVO
 • NVO taryba
 • NVO tarybos nuostatai
 • NVO naudingos nuorodos
 • Veiklos finansavimo galimybės
 • Vietos bendruomenės
 • VVG
 • Jaunimas
 • Skelbimai
 • Darbo skelbimai
 • Įvairūs
 • Bešeimininkiai statiniai
 • Teritorijų planavimo skelbimai
 • Viešieji pirkimai
 • Taisyklės
 • Pirkimų planai
 • Vykdomi pirkimai
 • Pasirašytos sutartys
 • Įmonės, įstaigos
 • Viešieji pirkimai
 • Informacija
 • Bendra informacija
 • Autobusų grafikai
 • Renginiai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • LSA atstovas Briuselyje
 • Korupcijos prevencija
 • Nuotraukų galerija
 • Elektroninės demokratijos sistema
 • Tiesioginė tarybos posėdžio transliacija
 • Kokybės vadyba
 • Mobilizacija ir civilinė sauga
 • Policija
 • Darbo skelbimai

  SKELBIAMAS KONKURSAS VŠĮ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

  Elektrėnų savivaldybės administracija skelbia konkursą VšĮ Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (Taikos g. 6 A, LT-26115 Elektrėnų savivaldybė, kodas 181522929) direktoriaus pareigoms. Darbo pobūdis: vadovauja viešajai įstaigai, teikiančiai asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais, organizuoja jos veiklą, įgyvendina įstaigos steigėjo priimtus sprendimus, administruoja įstaigos turtą, organizuoja jo apskaitą, valdymą, naudojimą, užtikrina įstaigos turto ir finansinių išteklių racionalų ir efektyvų panaudojimą,  vykdo įstaigos veiklos planus, organizuoja įstaigos personalo ir dokumentų valdymą.  

  Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

       Asmuo, siekiantis eiti įstaigos vadovo pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus:

  1. būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

  2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ (Žin., 2003, Nr. 123-5618);

  3. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

  4. turėti ne mažiau kaip 1 metus administracinio darbo sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų srityse patirties;

  5. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

  6. žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;

  7. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).

  Papildoma kompetencija laikoma:

  1. vadovavimo sveikatinimo veiklos valdymo subjektams (ar jų padaliniams, filialams) patirtis;

  2. įgytas aukštasis universitetinis ar jam prilygintas biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, odontologijos, farmacijos, visuomenės sveikatos, slaugos ar reabilitacijos studijų krypčių išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis), biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ir sveikatos arba gyvybės mokslų studijų krypčių grupių arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės arba viešojo administravimo studijų krypties mokslo laipsnis;

  3. kvalifikacijos tobulinimas ir (arba) mokslinės publikacijos sveikatos politikos, sveikatinimo veiklos strateginio planavimo, valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir ugdymo, socialinio darbo, informacinių technologijų, kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu ir valdymu susijusiose srityse per pastaruosius 5 metus (pateikus pažymėjimus ar publikacijų kopijas);

  4. darbdavio(-ių) ir (ar) aukštojo mokslo įstaigos vadovo rekomendacija (pateikus rekomendacinį raštą apie pretendento profesinę patirtį, darbo kokybę);

  5. Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokėjimas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L390, p.6).

   Pretendentas pateikia šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

  1. prašymą savivaldybės merui leisti dalyvauti konkurse, nurodant, kokiu būdu (raštu ar elektroniniu paštu) informuoti apie atitiktį nurodytiems reikalavimams;

  2. asmens tapatybę, pilietybę ir išsilavinimą, jeigu reikia, stažą arba darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

  3. gyvenimo aprašymą;

  4. pretendento nepriekaištingos reputacijos anketą (gali pildyti vietoje);

  5. savo kompetencijų sąrašą ir kompetencijų patvirtinimo dokumentus ir jų kopijas;

  6. savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą.

  Dokumentai gali būti pateikiami asmeniškai arba siunčiami registruotu laišku.

  Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos (įskaitant ir  konkurso paskelbimo dieną). t.y. iki 2017 m. birželio 15 d. įskaitytinai. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateiktos nurodytų dokumentų kopijos nėra patvirtintos notaro,  pretendentai turės pateikti dokumentų originalus konkurso dieną jiems nurodytu laiku.

  Konkursas į VšĮ Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigos direktoriaus pareigas vyks 2017 m.  liepos 3 d.

  Pretendentų atrankos būdas – egzaminas raštu (50 testo klausimų) ir egzaminas žodžiu (pokalbis).

  Dokumentai priimami adresu: Elektrėnų savivaldybės administracija, Teisės ir personalo administravimo skyrius, 118 kab., LT-2106 Rungos g. 5, Elektrėnai.

  Informacija teikiama telefonu  (8 528) 58 009.

   

  SKELBIAMAS KONKURSAS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO  MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS  EITI

  Šias pareigas eiti norintis pretendentas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

  2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

      2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

      2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

      2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 56-2761), patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;

      2.4.švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą, turėti 2 metų pedagoginio darbo stažą arba 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vykdomų meninio ugdymo programų (muzikos, dailės, tradicinių amatų) sritį, patirtį;

  3. turėti  švietimo ir mokslo ministro nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;

  4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;

  5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

  6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr.123-5618), reikalavimus;

  7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

  Ne vėliau kaip prieš 6 d. d. iki konkurso dienos, t.y. iki 2017-07-10, pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą dalyvauti konkurse;
  2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
  3. gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 1 priedą;
  4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
  5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją;
  6. darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
  7. dokumentus, liudijančius kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, ir jų kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
  8. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

  Konkurso paskelbimo data – 2017 m. gegužės 26 d.

  Atrankos data – 2017 m. liepos 18 d.

  Dokumentai priimami iki 2017 m. liepos 10 d. įskaitytinai Elektrėnų savivaldybės administracijos 118 kab. (I aukštas), Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai.

  Vadovavimo švietimo įstaigai gaires patikslinti ir kompetencijų vertinimo ataskaitą pateikti galima iki 2017 m. liepos 10 d.

  Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu ruta.bernotiene@elektrenai.lt arba registruotu laišku. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną.

  Pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, pretendentas per 10 dienų nuo konkurso paskelbimo dienos registruojasi Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (www.nmva.smm.lt) dėl kompetencijų vertinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194  (Žin., 2011, Nr. 83-4051) patvirtinto Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo priedo 8 punktas).   

  Telefonas pasiteirauti (8-528) 58 009.

   

                                                                                                         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2017-06-02 08:43:28