Elektrėnų savivaldybė - straipsniai : Brandos egzaminai 2019 metais

English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt

Skelbimai
Archyvas
Brandos egzaminai 2019 metais

2018-10-16


 2019 metais bazinė mokykla – Elektrėnų sav. Vievio gimnazija. Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.
 Šiais metais kandidatai iki rugsėjo 25 dienos dėl brandos darbo, menų ir technologijų, o iki spalio 24 d. dėl kitų brandos egzaminų, III gimnazijos klasės mokinys dėl brandos darbo iki einamųjų mokslo metų sausio 15 dienos turės apsispręsti, kiek ir kokius brandos egzaminus jie planuoja laikyti 2019 metais, ir savo pasirinkimą raštu patvirtinti teikdami prašymą savo mokyklos direktoriui (eksternai – bazinės mokyklos (Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos) direktoriui, nurodydami pasirinktus egzaminus ir jų tipus (mokyklinis, valstybinis).
Pasibaigus prašymų teikimo laikui, bet ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios (iki 2019-06-12), eksternai, nepateikę prašymo iki spalio 24 dienos, dar galės prašymus pateikti Kauno miesto administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Prašymus šiais mokslo metais galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.
Pateikdamas prašymą savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens paskirtos bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:
1)  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
2) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą (jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
3) jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje, Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją;
4) užsienio šalies mokyklos mokinys  užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje.
Teikdamas prašymą eksternas sumoka 14,48 Eur už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Bazinė mokykla gautas įmokas perveda į pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, sąskaitas ir naudoja jas eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo išlaidoms apmokėti.
Primename, kad pakartotinės sesijos metu brandos egzaminus bazinėse mokyklose laikys kandidatai, kuriems dėl pateisinamų priežasčių brandos egzaminai bus atidėti, lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą – mokiniai ir buvę mokiniai, neišlaikę valstybinio ar mokyklinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino pagrindinėje sesijoje, ir eksternai, įsiregistravę egzaminus laikyti po spalio 24 dienos Kauno miesto bazinėje mokykloje.
 Brandos atestatui gauti mokiniai ir buvę mokiniai privalės išlaikyti du brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą ar brandos darbą, išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu buvo atleistas, bet ne daugiau kaip 6 brandos egzaminus ir brandos darbą.
 2019 metais vykdomi dviejų tipų brandos egzaminai: valstybiniai (lietuvių kalbos ir literatūros, biologijos, chemijos, fizikos, istorijos, informacinių technologijų, matematikos, užsienio kalbų (anglų, vokiečių, rusų, prancūzų), geografijos) ir mokykliniai (lietuvių kalbos ir literatūros, gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), menų, technologijų, muzikologijos ir brandos darbas). Brandos darbas prilyginamas mokykliniam brandos egzaminui, tačiau jis nėra privalomo lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino atitikmuo.
  Pagrindinė brandos egzaminų sesija prasidės balandžio 24 dieną užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalies valstybiniu brandos egzaminu. Brandos darbo (IV gimn. klasių), technologijų ir menų mokykliniai brandos egzaminai prasidėjo 2018 m. spalio 1 d. ir baigsis 2019 m. balandžio 1 d. III gimnazijos klasės mokiniams brandos darbo rengimo pradžia sausio 30 dieną.
 Atvykdamas į egzaminą (ar jo dalį) kandidatas privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą.
 Mokinys ir buvęs mokinys nuo užsienio kalbos brandos egzamino atleidžiami mokyklos direktoriaus įsakymu, jeigu iki spalio 24 d. yra pasirinkę laikyti užsienio kalbos valstybinį brandos egzaminą ir iki pirmojo pagrindinės sesijos brandos egzamino ar jo dalies, nustatytos įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiuose, mokyklos direktoriui pateiks tarptautinį užsienio kalbos egzamino, kurio įvertinimas pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis yra ne žemesnio kaip B1 lygio, išlaikymo dokumentą ir prašymą atleisti nuo pasirinkto užsienio kalbos valstybinio brandos egzamino. Prie įsakymo pridedama tarptautinio egzamino išlaikymo dokumento kopija.
 Per pakartotinę sesiją bus galima laikyti dėl pateisinamos priežasties iš pagrindinės sesijos atidėtus valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus ir mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, jei per pagrindinę sesiją nepasisekė išlaikyti mokyklinio ar valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino.
 Pagrindinės sesijos apeliacijos dėl mokyklinių brandos egzaminų mokyklos vadovui teikiamos per 3 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos, o pakartotinės sesijos – per 1 darbo dieną po to, kai buvo paskelbti dalyko brandos egzamino rezultatai. Apeliacijos dėl brandos darbo, mokyklinių technologijų ir menų brandos egzaminų neteikiamos.
 Paaiškėjus, kad dalyko brandos egzamino užduoties turinys (ar jo dalis) viešai buvo paskelbtas (internete, kitose visuomenės informavimo priemonėse) ir (arba) tapo žinomas dar prieš dalyko brandos egzaminą, švietimo ir mokslo ministro įsakymu dalyko brandos egzamino vykdymas šalyje, savivaldybėje arba dalyko brandos egzamino centre gali būti atšaukiamas, vykdymas nutraukiamas, kandidatų darbai nevertinami, nustatoma kita to dalyko brandos egzamino vykdymo data. Teismui nustačius, kad kandidatas neteisėtai įgijo įslaptintą informaciją, kandidatas atsako teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus įsakymu anuliuojami jo to dalyko egzamino rezultatai.
Atkreipiame dėmesį, kad:
1. Kaip ir ankstesniais metais, lietuvių kalbos ir literatūros įskaita bus laikoma ugdymo procese nuo vasario 25 d. iki balandžio 19 d. Įskaitos datą ir laiką nustato mokyklos vadovas.
2. 2018–2019 mokslo metai, palyginti su praėjusiais, yra pailginti. Atsižvelgiant į pageidavimą mažinti egzaminų, vykstančių šeštadieniais, skaičių, egzaminai, kuriuos renkasi mažiau  abiturientų, integruoti į ugdymo procesą. Tik 2 egzaminai numatyti šeštadieniais.
3. Laikant lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą numatytas platesnis autorių pasirinkimas, galimybė naudotis kūriniais, tikslesnis vertinimas. Laikydami lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą abiturientai ir kiti kandidatai autorius galės pasirinkti iš visų šio dalyko egzamino programoje privalomų autorių. Per egzaminą bus galima naudotis privalomų programinių autorių kūriniais, pateiktais elektroniniu formatu. Kiekvienas mokinys, kol iki egzamino pabaigos liks pusantros valandos, kompiuteriu galės naudotis vieną kartą 20 min. arba du kartus po 10 minučių. Kaip ir anksčiau, jie taip pat galės naudotis „Dabartinės lietuvių kalbos žodynu“ ir dvikalbiais žodynais. Rašinys bus vertinamas ne 50, o 100 taškų. Tai padės tiksliau įvertinti mokinio darbą. Mokinys, kuris nepasirems nė vienu iš 36 privalomų programinių autorių, egzamino neišlaikys.
4. Ilginamas brandos darbo atlikimo laikas abiturientams, leista rinktis brandos darbą III gimnazinės klasės mokiniams. Šiemet mūsų savivaldybėje pirmą kartą IV gimnazinės klasės mokinys rengs brandos darbą. Jo rezultatą numatyta įskaityti stojant į aukštąsias mokyklas. Jei brandos darbas iš I ar II konkursinio dalyko bus įvertintas 9 ar 10, tai stojančiajam bus skiriama papildomai 0,25 konkursinio balo. Brandos darbas – ilgalaikis darbas, rengiamas ugdymo procese. Jis prilyginamas mokykliniam brandos egzaminui, tačiau jis nėra privalomo lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino atitikmuo.
5. 2019 m. stojantieji į universitetus ar kolegijas turės būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos bei matematikos brandos egzaminus taip, kad jų įvertinimų aritmetinis vidurkis būtų ne mažesnis negu 40, o stojant į kolegijas, šių trijų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų vidurkis turės būti ne mažesnis negu 25. Išimtis – menų studijos, į jas stojantiems vidurkis bus skaičiuojamas tik iš dviejų valstybinių brandos egzaminų – lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbos. Stojant į aukštąsias mokyklas taip pat bus atsižvelgiama į mokomųjų dalykų metinių įvertinimų vidurkį. Į universitetus galės būti priimami stojantieji, kurių penkių privalomų mokytis dalykų įvertinimų vidurkis bus ne mažesnis negu 7, į kolegijas – ne mažesnis negu 6. Vidurkis bus skaičiuojamas pasirenkant penkis geriausius įvertinimus iš brandos atestato priede įrašytų aštuonių dalykų:
- lietuvių kalbos ir literatūros;
- užsienio kalbos;
- matematikos;
- istorijos arba geografijos, arba integruoto istorijos ir geografijos kurso;
- biologijos arba fizikos, arba chemijos, arba integruoto gamtos mokslų kurso;
- meninio ugdymo srities dalyko arba technologijų programos krypties dalyko, arba integruoto menų ir technologijų kurso, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalyko;
- bendrosios kūno kultūros arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalyko.
6. Sutrumpėja apeliacijų teikimo laikas. Dėl valstybinių brandos egzaminų apeliaciją bus galima pateikti ne per 3, o per 2 darbo dienas nuo egzamino rezultatų paskelbimo dienos. Pateikus apeliaciją, mokinio darbas vertinamas iš naujo.
7. Kadangi nuo 2018 m. palaipsniui pereinama prie skenuotų mokinių darbų kopijų vertinimo elektroniniu būdu, mokiniai per egzaminus turės naudotis tik juodos spalvos tušinukais, korektūros priemonėmis naudotis negalima.
8. 2019 metais fizikos, informacinių technologijų, biologijos, chemijos, užsienio (anglų) kalbos ir dalis lietuvių kalbos ir literatūros valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų bus vertinami elektroniniu nuotoliniu būdu.
9. Kandidatams į brandos egzamino patalpą mobiliojo ryšio ir kitas informacijos perdavimo ar     priėmimo priemones įsinešti draudžiama (iki 2015 m. telefonas turėjo suskambėti, kad kandidatas būtų pašalintas iš egzamino patalpos).
10. 2019 metais užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) valstybinio brandos egzamino struktūra nesikeitė – egzaminą sudaro keturios kalbinės veiklos sritys – kalbėjimas, klausymas, rašymas, skaitymas.
Pagrindinės naujovės, vykdant užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) kalbėjimo dalies valstybinį brandos egzaminą, įvestos 2016 metais, išlieka tos pačios, papildant nauja nuostata dėl vertinimo:
• Nesikartojančios kalbėjimo dalies užduotys;
• Kandidatus vertins ne mokę mokytojai, o kitos mokyklos mokytojai; Kalbėjimą vertinimo centre vertins vienas vertintojas, o kitas vertintojas vertins įrašą (šis vertintojas skiriamas Nacionalinio egzaminų centro).
• Kalbėjimo dalies atliktis bus įrašoma ir įkeliama į duomenų perdavimo sistemą KELTAS.
• Į užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) kalbėjimo dalies valstybinį brandos egzaminą kandidatas gali vėluoti ne daugiau kaip 15 minučių (kitų egzaminų 30 min.). Tokiu atveju kandidatas bus įleidžiamas į vertinimo patalpą (vykdymo patalpoje jis nesiruoš).
11. 2019 metais informacinių technologijų valstybinis brandos egzaminas bus vykdomas nauja e. testavimo sistemos versija. Labai svarbu tai, kad baigti darbą elektroninėje egzamino užduoties atlikimo sistemoje kandidatas galės tik tada, kai pats sukels ir išsiųs visus atliktus praktinių užduočių failus.
12. Atsižvelgiant į tai, kad pasirinkti brandos egzaminus IV gimnazijos klasės mokiniams iki spalio 24 dienos teks pirmą kartą ir tai gali sukelti jiems nepatogumų, su Lietuvos moksleivių sąjungos atstovais apsvarstyta galimybė iki lapkričio 6 dienos, t. y. iki mokinių rudens atostogų pabaigos, kai duomenys apie mokinių pasirinkimus, paimti iš Mokinių registro, bus tvarkomi duomenų perdavimo sistemoje KELTAS, atskirais atvejais kreiptis į mokyklos vadovą ir turimus pasirinkimus papildyti vienu ar kitu egzaminu.
Informaciją apie brandos egzaminus ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą gali suteikti Jūsų mokytojas, mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokyklos direktorius.
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė, atsakinga už egzaminų organizavimą ir vykdymą, – Lina Viktoravičienė (tel. (8 528) 58 069, el. p. lina.viktoraviciene@elektrenai.lt).
Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus pavaduotoja – T. Blaževičienė (tel. (8 5) 275 0848, el. p. terese.blazeviciene@nec.lt; centras@nec.lt).
 Informaciją galima rasti brandos egzaminų organizavimą ir vykdymą reglamentuojančiuose dokumentuose, kurie skelbiami Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje www.egzaminai.lt.
      Informaciją apie priėmimo į aukštąsias mokyklas sąlygas galite rasti www.aikos.smm.lt.


Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 
vyr. specialistė Lina Viktoravičienė

Atgal Spausdinimo versija
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102
Lapkritis
    2018     
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo:
2005-06-16
Iš viso apsilankė:
11763435
Šiandien apsilankė:
2344
Dabar naršo:
44

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.